Đ ẠI HỌC NÔNG NGHIỆP TỨ XUYÊN TRUNG QU ỐC

THỂ LỆ TUYỂN LƯU HỌC SINH NƯỚC NGOÀI

I. GIỚI THIỆU NHÀ TRƯỜNG

Đ ại học N ô ng nghi ê ̣ p T ứ Xuy ê n l à m ô ̣ t tr ườ ng đ ạ i học trọng đ i ê ̉ m c ủ a tỉnh T ứ Xuy ê n c ó lịch s ử l â u đ ờ i, ra đ ờ i n ă m 1906, là đ ại học thu ô ̣ c “ C ô ng trình 211 ” do Nhà n ướ c trọng đ i ê ̉ m x â y d ự ng.Nhà tr ườ ng n ă ̀ m tại th à nh ph ô ́ Nhã An tỉnh T ứ Xuy ê n - m ộ t trong 10 th à nh ph ố du l ị ch ư u t ú c ủ a Trung Qu ố c. Nh ã An đ ượ c ng ườ i Trung qu ố c bi ế t đ ế n b ở i đ â y l à qu ê h ươ ng c ủ a g â ́ u tr ú c "Qu ố c B ả o" v à n ơ i b ă ́ t ngu ô ̀ n n ê ̀ n v ă n hóa trà n ô ̉ i ti ê ́ ng th ê ́ gi ớ i. V ườ n tr ườ ng sạch gọn đ ẹp m ă ́ t, bao quanh l à non xanh n ướ c bi ế c. C á ch th à nh ph ố Th à nh Đ ô 138Km , c á ch s â n bay qu ô ́ c t ê ́ Song L ư u 130 Km . Nhi ê ̣ m vụ chính của Nhà tr ườ ng l à đ à o tạo các c ấ p chuy ê n ngành n ô ng nghi ệ p, kinh t ế , h á n ng ữ ... Nhà tr ườ ng có 12 học vi ê ̣ n, 1 vi ê ̣ n nghi ê n c ứ u sinh c ấ p tỉnh, 4 s ở nghi ê n c ứ u, 60 chuy ê n ng à nh đ ạ i h ọ c chính qui, 59 chuy ê n ng à nh nghi ê n c ứ u sinh thạc sĩ, 24 chuy ê n ng à nh nghi ê n c ứ u sinh ti ê ́ n sĩ. 2 chuy ê n ng à nh sau ti ế n s ĩ . Nhà tr ườ ng có th â ̉ m quy ê ̀ n x é t duy ệ t các học vị đ ạ i h ọ c, thạc sĩ, ti ê ́ n sĩ. Hi ệ n h ơ n 20 nghìn sinh vi ê n, nghi ê n c ứ u sinh đ ang theo học tại tr ườ ng-l à m ộ t trong nh ữ ng tr ườ ng đ ạ i h ọ c cao c ấ p nh ấ t ở ph í a t â y Trung Qu ố c thu ộ c "c ô ng tr ì nh 211" c ủ a ch í nh ph ủ Trung Qu ố c.(C ô ng tr ì nh 211 c ó ngh ĩ a l à th ế k ỷ 21 trung qu ố c s ẽ x â y d ự ng 11 tr ườ ng cao c ấ p đ ượ c c ô ng nh ậ n tr ê n to à n th ế gi ớ i)

II. PHƯƠNG THỨC NHẬP HỌC

L ư u h ọ c sinh n ướ c ngo à i tr ự c ti ế p li ê n h ệ , đă ng k ý v ớ i ph ò ng quan h ệ qu ố c t ế tr ườ ng đ ạ i h ọ c N ô ng nghi ệ p T ứ Xuy ê n - Trung Qu ố c.

III. TÀI LIỆU ĐĂ NG KÝ NHẬP HỌC

L ư u h ọ c sinh n ướ c ngo à i h ọ c t ậ p t ạ i tr ườ ng Đ ạ i h ọ c N ô ng nghi ệ p T ứ Xuy ê n tr ướ c khi nh ậ p h ọ c b ắ t bu ộ c n ộ p đ ầ y đ ủ nh ữ ng t à i li ệ u sau cho nh à tr ườ ng:

1. 《 B ả n đă ng k ý l ư u h ọ c t ạ i tr ườ ng Đ ạ i h ọ c N ô ng nghi ệ p T ứ Xuy ê n 》 (Do nh à tr ườ ng c ấ p).

2.

A. Đ ố i v ớ i sinh vi ê n h ọ c ti ế ng trung, y ê u c ầ u:

(1) B ả n đă ng k ý

(2) B ả n gi ớ i thi ể u c á nh â n.

B. Đ ố i v ớ i sinh vi ê n h ọ c đ ạ i h ọ c:

(1) B ả ng đ i ể m Ph ổ th ô ng trung h ọ c v à B ằ ng t ố t nghi ệ p Ph ổ th ô ng trung h ọ c.

(2) B ả ng ch ứ ng nh ậ n thi HSK (g ồ m b ằ ng v à b ả ng đ i ể m).

C. Đ ố i v ớ i nghi ê n c ứ u sinh th ạ c s ĩ :

(1) B ả ng đ i ể m t ố t nghi ệ p đ ạ i h ọ c v à b ằ ng t ố t nghi ệ p đ ạ i h ọ c

(2) Th ư gi ớ i thi ệ u c ủ a 2 chuy ê n gia t ừ ph ó gi á o s ư tr ở l ê n.

(3) B ả ng ch ứ ng nh ậ n thi HSK c ấ p 6 tr ở l ê n (g ồ m b ằ ng v à b ả ng đ i ể m).

D. Đ ố i v ớ i nghi ê n c ứ u sinh ti ế n s ĩ :

(1) B ả ng đ i ể m t ố t nghi ệ p th ạ c s ĩ v à b ằ ng th ạ c s ĩ .

(2) Th ư gi ớ i thi ệ u c ủ a 2 gi á o s ư .

E. Đ ố i v ớ i sinh vi ê n ti ế n tu, cao c ấ p ti ế n tu, y ê u c ầ u

(1) B ả ng ch ứ ng minh h ọ c l ự c.

(2) B ả n gi ớ i thi ể u c á nh â n.

IV. THỂ LỆ THI VÀ NHẬN V Ă N BẰNG

1. Sinh vi ê n đ ạ i h ọ c, b ắ t bu ộ c đ ạ t m ứ c HSK do nh à n ướ c Trung Qu ố c qui đ ị nh.

2. Nghi ê n c ứ u sinh th ạ c s ĩ , c ầ n đ ạ t đ ượ c m ứ c HSK do nh à n ướ c c ộ ng h ò a nh â n d â n Trung Hoa qui đ ị nh đ ố i v ớ i l ư u h ọ c sinh n ướ c ngo à i l ư u h ọ c t ạ i Trung qu ố c. Ho ặ c sinh vi ê n c ó th ể tham gia ki ể m tra t ạ i b ộ m ô n H á n V ă n c ủ a tr ườ ng đ ai h ọ c N ô ng nghi ệ p T ứ Xuy ê n. N ế u sinh vi ê n đ ã t ố t nghi ệ p đ ạ i h ọ c t ạ i Trung Qu ố c đă ng k ý t ạ i tr ườ ng c ó th ể mi ễ n c á c th ủ th ụ c v à c ó th ể nh ậ n gi ấ y nh ậ p h ọ c ngay.

3. Sinh vi ê n h ọ c ti ế ng trung, sinh vi ê n ti ế n tu, ti ế n tu cao c ấ p v à nh à nghi ê n c ứ u mi ễ n thi HSK. V. BÁO DANH VÀ HỌC PHÍ

1. Ph í b á o danh: 400 Nh â n d â n t ệ (NDT).

2. H ọ c ph í :

H ì nh th ứ c Lo ạ i

Th ờ i Gian

M ứ c ph í ti ê u chu ẩ n (NDT/ng ườ i)

Ghi ch ú

H á n Ng ữ

3+1

L ớ p d à i h ạ n

2 Tu ầ n

2100

L ớ p d à i h ạ n 3+1 th ờ i h ọ c t ừ m ỗ i tu ầ n t ừ th ứ 2 đế n th ứ 6, m ỗ i bu ỗ i s á ng h ọ c 3 ti ế t (bao g ồ m H á n ng ữ đọ c hi ể u, ng ữ ph á p v à Nghe n ó i...), m ỗ i ti ế t h ọ c 45 ph ú t, v à o m ỗ i bu ổ i h ọ c chi ề u s ẽ do m ộ t th ầ y gi á o ti ế n h à nh m ộ t - m ộ t (th ầ y - tr ò ) gi ả ng h á n ng ữ kh ẩ u ng ữ , m ỗ i ti ế t h ọ c 45 ph ú t. Đố i v ớ i l ớ p d à i h ạ n nh à tr ườ ng c ó s ắ p x ế p ho ạ t độ ng th ự c h à nh h á n ng ữ , m ỗ i h ọ c k ỳ (16 tu ầ n) 1 -2 l ầ n đ i th ă m quan d ã ngo ạ i k ế t h ợ p v ớ i luy ệ n t ậ p kh ẩ u ng ữ t ạ i c á c đị a danh du l ị ch n ổ i ti ế ng ở c á c v ù ng l â n c ậ n. Nh à tr ườ ng mi ễ n ph í đư a đó n. Sinh vi ê n ch ỉ ph ả i mua v é v à o c ử a.

4 Tu ầ n

2900

8 Tu ầ n

4600

12 Tu ầ n

6200

16 Tu ầ n

7500

L ớ p h ọ c ng ắ n h ạ n (k ỳ ngh ỉ h è , ngh ỉ đô ng)

2 Tu ầ n

2100

L ớ p h ọ c ng ắ n h ạ n (k ỳ ngh ỉ h è , ngh ỉ đô ng) m ỗ i tu ầ n h ọ c t ừ th ứ s á ng th ứ 2 đế n s á ng th ứ 6, m ỗ i bu ổ i h ọ c 3 ti ế t h á n ng ữ t ổ ng h ợ p ( đọ c hi ể u, ng ữ ph á p, nghe n ó i), m ỗ i ti ế t h ọ c 45 ph ú t.

3 Tu ầ n

2400

4 Tu ầ n

2900

5 Tu ầ n

3300

6 Tu ầ n

3700

H ọ c chuy ê n ng à nh

Đạ i h ọ c

M ỗ i n ă m h ọ c

15,000

Để bi ế t th ê m chi ti ế t m ờ i xem:

http://www.sicau.edu.cn/web/wsb/english/english.php

Th ạ c s ĩ ho ặ c ti ế n tu

17,000

Ti ế n s ĩ , ti ế n tu cao c ấ p ho ặ c ng ườ i nghi ê n c ứ u

22,000

L ớ p đà o t ạ o ng ắ n h ạ n

Để bi ế t th ê m chi ti ế t m ờ ixem:

http://www.sicau.edu.cn/web/wsb/english/train.htm

Ph í t à i li ệ u thu c ă n c ứ v à o th ự c t ế s ử d ụ ng.

3. Chi phí ở trọ: Nh à kh á ch c ủ a tr ườ ng c ó th ể tr ọ , m ỗ i ph ò ng bao g ồ m Tivi, đ i ệ n tho ạ i, M ạ ng Internet, ph ò ng v ệ sinh, b à n h ọ c, t ủ s á ch, t ủ qu ầ n á o, đ ồ d ù ng trong nh à . Gi á tr ọ 40NDT/ng à y/ng ườ i (th ờ i gian ng ắ n- d ướ i 2 th á ng tr ọ , kh ô ng bao g ồ m ph í đ i ệ n n ướ c), 30NDT/ng à y/ng ườ i (th ờ i gian d à i - 3 th á ng tr ọ tr ở l ê n, kh ô ng bao g ồ m ph í đ i ệ n n ướ c). Trong phong c ó 2 gi ườ ng th í ch h ợ p d à nh cho 2 ng ườ i h ợ p t á c tr ọ .

Nh à tr ườ ng c ũ ng c ó nh à tr ọ d à nh cho nghi ê n c ứ u sinh, trong phòng có các ti ê ̣ n nghi nh ư đ ô ̀ dùng tr ê n gi ườ ng, bàn gh ê ́ , tủ sách,tủ áo, còn có đ i ê ̣ n thoại, mạng Internet, b ê ́ p và gian v ê ̣ sinh dùng chung. Ban c ô ng dùng chung cho học sinh ph ơ i áo. Phòng khách dùng chung khoảng 25 ㎡ , c ó tivi màu, salong, dành cho học sinh ti ê ́ p khách. Ph í tr ọ 01 ng ườ i/ ph ò ng: 30NDT/ng ườ i/ng à y, 02 ng ườ i/ ph ò ng: 20 NDT/ng ườ i/ng à y(kh ô ng bao g ồ m ph í đ i ệ n n ướ c). Tr ọ d à i h ạ n t ạ i nh à tr ọ nghi ê n c ứ u sinh: 4.000 NDT/ng ườ i/n ă m.

4. Ti ề n ă n: Sinh vi ê n c ó th ể ă n t ạ i nh à ă n c ủ a tr ườ ng, m ỗ i th á ng 300-500 NDT.

5. Ph í y t ế , du l ị ch, t à i li ệ u, sinh vi ê n t ự lo.

VI. DANH MỤC TUYỂN SINH, CHI TIẾT MỜI XEM:

http://202.115.176.32/web/wsb/english/courses.htm

1. Đ ạ i h ọ c chuy ê n ng à nh tuy ể n sinh: N ô ng h ọ c, đ ộ ng v ậ t h ọ c, th ú y...60 chuy ê n ng à nh. Th ờ i gian h ọ c 4 n ă m, ri ê ng chuy ê n ng à nh th ú y h ọ c 5 n ă m.

2. Th ạ c s ĩ , ti ế n tu ph ổ th ô ng chuy ê n ng à nh tuy ể n sinh c ó 59 chuy ê n ng à nh, h ọ c t ừ 1-3 n ă m.

3. Ti ế n s ĩ , ti ế n tu cao c ấ p chuy ê n ng à nh tuy ể n sinh c ó 24 chuy ê n ng à nh, h ọ c t ừ 1-3 n ă m.

VII. TRÌNH TỰ NHẬP HỌC

1. Sinh vi ê n t ự ph í tr ự c ti ê ́ p li ê n h ê ̣ v ớ i Phòng giao l ư u h ợ p tác qu ô ́ c t ê ́ tr ườ ng đ ạ i h ọ c n ô ng nghi ệ p t ứ xuy ê n chúng t ô i đ ê ̉ nh ậ n 《 Bi ê ̉ u xin nh ậ p h ọ c của l ư u học sinh n ướ c ngoài tại Đ ại học n ô ng nghi ê ̣ p T ứ Xuy ê n 》 ,ho ă ̣ c tr ự c ti ê ́ p down load bi ê ̉ u này t ừ wed của Nhà tr ườ ng chúng t ô i đ ê ̉ đ i ê ̀ n vào. Ng ườ i xin nh ậ p h ọ c phải g ử i đ ầ y đ ủ các gi â ́ y t ờ nh ư : 《 Bi ê ̉ u xin nh ậ p h ọ c của l ư u học sinh n ướ c ngoài tại Đ ại học n ô ng nghi ê ̣ p T ứ Xuy ê n 》 đ ã đ i ê ̀ n s ă ̃ n, ch ứ ng nh â ̣ n quá trình học t â ̣ p và bản sao học bạ đ ã qua c ô ng ch ứ ng, bản sao ch ứ ng minh nh â n d â n, “ phi ê ́ u khám s ứ c khỏe ” t ớ i Phòng giao l ư u h ợ p tác qu ô ́ c t ê ́ của Nhà tr ườ ng chúng t ô i.

Đ ị a ch ỉ li ê n l ạ c: Th à nh ph ố Nh ã An - t ỉ nh T ứ Xuy ê n - N ướ c c ộ ng h ò a Nh â n d â n Trung Hoa - ph ò ng giao l ư u h ợ p t á c qu ố c t ế Đ ạ i h ọ c N ô ng nghi ệ p T ứ Xuy ê n. ( N ế u g ử i b ư u đ i ệ n b ạ n c ó th ể vi ế t đ ị a ch ỉ nh ư sau tr ê n phong b ì ở v ị tr í đ ị a ch ỉ ng ườ i nh ậ n: zhonghua renmin gonghe guo sichuan sheng Ya'an shi Sichuan nongye daxue guoji jiaoliu hezuo chu)

Đ i ê n tho ạ i li ê n l ạ c: 0086-835-2882923

Fax: 86-571-88165698

Email: admission@126.com

Website ph ò ng giao l ư u qu ố c t ế đ ạ i h ọ c N ô ng nghi ệ p T ứ Xuy ê n:

http://www.sicau.edu.cn/web/wsb/index.htm

2. Nh ữ ng gi â ́ y t ờ xin nh ậ p h ọ c đ ượ c g ử i t ớ i Phòng giao l ư u h ợ p tác qu ô ́ c t ê ́ của Nhà tr ườ ng sau khi xét duy ệ t xác nh â ̣ n h ợ p chu â ̉ n, sẽ c â ́ p 《 Th ô ng báo tuy ê ̉ n chọn 》 và bi ê ̉ u JW202, đ ê ̉ gi ú p ng ườ i xin nh ậ p h ọ c đ ê ́ n Đ ại s ứ quán ho ă ̣ c lãnh s ự quán TQ tại N ướ c s ở tại xin ký thị th ự c “ F ” sang TQ đ ào tạo ng ă ́ n hạn ( học t â ̣ p trong vòng 180 ngày ) ho ă ̣ c xin ký thị th ự c “ X ” của học sinh ( học t â ̣ p t ừ 180 ngày tr ở l ê n ) .

3/ Học sinh phải an theo th ô ng báo tuy ê ̉ n chọn đ ê ́ n nhà tr ườ ng nh ậ p h ọ c đ úng hạn. N ê ́ u nh ữ ng ai ch ư a có thủ tục th ì xin kéo dài th ờ i gian, n ế u v ượ t quá th ờ i gian nh ậ p h ọ c 15 ngày nh à tr ườ ng s ẽ h ủ y gi ấ y nh ậ p h ọ c.

4. Th ờ i gian khai giảng: Th ờ i gian khai gi ả ng b ắ t đ ầ u v à o 01 th á ng 09, sinh vi ê n ti ế n tu an theo th ô ng b á o c ủ a nh à tr ườ ng nh ậ p h ọ c. L ư u h ọ c sinh n ướ c ngo à i khi nh ậ n đ ượ c gi ấ y b á o nh ậ p h ọ c có th ê ̉ th ô ng báo s ớ m th ờ i gian đ ê ́ n Thành Đ ô , tr ườ ng s ẽ c ó xe đ ó n sinh vi ê n nh ậ p h ọ c mi ễ n ph í .

 

English
Chinese
Korean
Japanese
Vietnam
 

 

 

 

 
 


 

Tel: 86-571-88165512   Fax:86-571-88165698
Email: admission@126.com
Webpage: https://cuecc.com